Ба муносибати 1 июли соли чорй коллективи ирригационии Даюй бахшида ба чашни 101-солагии ташкил ёфтани партия ва конференциям чамъбастии кори нимсолаи соли 2022 мачлиси ботантана барпо гардид.

0

Гурухи ирригационии ДАЮ 1 июль бо максади азназаргузаронии рохи пуршарафи 101-солагии ташкил ёфтани партия, чукур омух-та, фикру зикри Си Цзиньпинро дар бораи социализм бо хусусиятхои Хитой барои давраи нав ба амал барорад, то ки рУхи партия ва давлати дахлдорро ба хаёт татбик намояд. чамъомадхо, пешравихои нав, комьёбихои нав, комьёбихои нав ва кори истехсолию ис-техсолии корхонаро дар нимаи аввали сол аз аввали сол чамъбаст ва чамъбаст намуда, ба муносибати 101-солагии ташкильёбии В. Мачлиси партиявй ва чамъбастии кори нимсола дар соли 2022. Хамаи аъзоёни комитети партиявй, рохбарони гуруххо, рохбарони сохахои гу-ногун ба звенохои пешкадами партиявй, аъзоёни намоёни коммунистон ва зиёда аз 2700 нафар аъзоёни партия, кадрхо ва хизматчиёни ташкилоти партиявй бахои баланд доданд. Ширкати гурӯҳӣ дар як вақт ширкат дошт.Мачлисро котиби ташкилоти партиявии орган ва чонишини раиси гурух Ян Лицюнь раисй кард ва конференция дар зери садои гимни ботантанаи миллй огоз ёфт.

1
2
3
4
5

Дар мачлис котиби комитети партиявй, чонишини раиси правлениям гурухи фирма Ван Чонг «Карор дар бораи ислох намудани таксимоти мехнат дар байни аъзоёни комитети партиявй ва гурухи рохбарикунандаи партия» хонда дод. Кумитаи ширкат».Аъзои комитети партиявй, чонишини раиси ширкати гурухи Сонг Цзиньян «Карор дар бораи таъриф ва мукофотонидани звенохои пешкадами партиявй, ходимони намоёни партиявй ва аъзоёни намоёни Партияи коммунистй»-ро хонда дод ва ба шуъбаи партиявии орган ва партия мукофотонид. ба филиали институти лоихакашй номи фахрии ташкилоти партиявии пешкадам;Ду рафикон ба котиби ташкилоти партиявии фабрикаи Тяньцзиньи фирмаи таъминот Чжан Сюэшюан ва котиби ташкилоти партиявии шахри Хуйту илм ва техника Цзэн Гуосионг унвони фахрии «Аълочии партиявй» дода шуд;Ба 14 нафар рафикони шуъбаи партиявии орган унвони фахрии «Аълочии коммунист» дода шуд.

6
7
8

Съезд дар бораи ба тартиб андохтани 6 нафар аъзоёни резерви партия ва кабул кардани 3 нафар аъзоёни нави партия розй шуд.Аъзоёни нави партия дар назди парчами партия савганди дохил шудан ба сафи партияро хонданд ва савганди пуршукух ва пуршукух калима ба калом мукаддас ва кахрамонона буда, тамоми аъзоёни партия ва кадрхо ва хизматчиёни корхонаро ба давом додани хунари сурх рухбаланд намуд. ва рисолати аслиро дар хотир доред.

9

Си Юншенг, узви кумитаи ҳизб ва президенти ширкати гурӯҳ, гузориши мухтасар дар бораи кори нимсолаи соли 2022 баромад ва ҳашт талаботро барои кори ширкат дар нимсолаи дуюм ба миён гузошт:

Якум, идома додани мусоидат ба оптимизатсияи системаи институтсионалӣ;Дуюм ин идома додани рақси пешвои маркетинг ва фаҳмидани лоиҳаҳои калидӣ;Сеюм — ичрои кори комплексии идоракунии бюджет ва минбаъд кам кардани харочот ва баланд бардоштани самаранокй.Чорум - идома додани пурзӯр намудани назорати гардиши пули нақд;Панҷум, таҳкими идоракунии лоиҳа, махсусан бехатарӣ ва сифат бояд ҳамчун кори асосии идоракунии лоиҳа гирифта шавад;Шашум, ба таври ҳамаҷониба оптимизатсия кардани тадбирҳои арзёбӣ ва ҳавасмандгардонии эндогенӣ;Хафтум — мустадкам намудани бригададо ва ташкил намудани «бригададои бисьёр чорводорон»;Ҳаштум ин таҳкими идоракунии хавфҳо ва назорат ва сохтани хати мустаҳками мудофиаи амниятӣ мебошад.

Чаноби Си гуфт, ки нимаи аввали сол гузашт, сафари нимаи дуюми сол дар арафаи огоз меёбад, биёед дар атрофи комитети партиявии гурух ва правления зич муттахид шавем, тобиши умумии «эчодкориро катъиян ба амал барорем. системам бехтарин, намунаи пуркувват, коллективи чорводорон ва суботкорона ва пурраю барзиёд ичро намудани плани солонаи фоида», талабхои чо ба чо гузоштани комитети партиявии гурух ва правления ва максаду вазифахои коллективро софдилона ба чо оваранд. боварй хосил намуда, вазифаи худро ичро мекунанд, дар хакикат кори устуворона ба чо меоваранд, кори «як марказ, хашт пункти асосй»-ро чукуртар ба чо меоваранд ва барои ичрои супориши солона тамоми кувва мубориза мебаранд.Саъю кушиш кунед, ки нишондихандахои солонаи истехсо-лотро пурраю барзиёд ба чо оваранд, дар ичрои плани «панчсолаи шашум»-и гурух хисса гу-зоранд ва барои фардои бехтарини Даю сарфаи об мубориза баред.

10

Раис Ван Хаоюй дар мачлис дар бораи се нуктаи фахмиш ва фахмидани кори сохтмони партиявй ва тараккиёти корхона сухан ронд:

1. Интихоби таърих: Ба таърихи садсола назар афканем, Ҳизби коммунисти Чин пешвои инқилоб, сохтмон ва ислоҳоти Чин аст, Ҳизби коммунисти Чин аз Янань ҳама роҳ баромада, Чинро пеш мебарад. тамоми партияхоро муттахид намуда, якчоя инкишоф дихем, мо бояд пурра фахмем, ки мавкеи рохбарии Партияи Коммунистии имруза интихоби таърих ва халк дар вакти тараккй додани алохида ва корхонахо мебошад.

2. Амалия исбот мекунад, ки рохбарии Партияи Коммунистии Хитой дар тахти рохбарии партия, хар яки мо, хар як оила дар давоми чанд дахсолаи гузаштаи хаёт, тараккиёт ва тараккиёти социалй, мамлакат дар хама чо ба озмоишхои таърих тоб оварда метавонад. ҷанбаҳои пешрафт дар тӯли давраҳо ба даст овардаанд.Бе Партияи Коммунистии Хитой дар Хитой модернизация ба амал намеояд ва барои тараккиёти корхонахо перспекти-вахои дурахшон вучуд нахо-ханд дошт.

3. Характери корхона: ба рохбарии партия риоя карда, тараккиёти корхонахоро бо сохтмони партиявй пайваста кунанд.Тараккиёт фахмидани сохтмони партиявиро фаромуш намекунад, кори хуби сохтмони партиявй барои пешравии тараккиёт талаби табиати корхонахо мебошад.Хама дар корхона сиёсати партияро пурра бахра бурданд ва махз ба шарофати маблаггузории партия ба хочагии кишлок ва хочагии об он ба мо хоку мухити зистро овард ва хар як одами Даю бояд ба рухи Ватан ва партияро дуст дошта, ба сухани партия гуш додан, миннатдории партияро хис кардан, ба партия пайравй кардан лозим аст.

Баъдан, раиси Ванг Хаою кори ширкатро дар нимсолаи аввал ҷамъбаст намуда, се самт барои ташкили кор дар нимаи дуюми солро пешниҳод кард:

1. Азми қавӣ ва афзоиши эътимод ба замон ва тамоюл: Рушди ширкат аз Ҷиукюан то кишвар ба як корхонаи пешқадами саноат табдил ёфтани он тасодуфӣ нест, он арзиши дохилӣ, шиддати беруна ва азми маънавии корхона аст, ки тамоюли умумӣ.Мо бояд самаранокӣ, қобилияти навоварӣ, мутобиқшавӣ ва қобилияти тобоварӣ бо тағиротро нигоҳ дорем, ки корхонаҳои пешқадам бояд дошта бошанд.Комитети Марказии партия равшан нишон дод, ки дар чахони имруза дигаргунихои калоне ба амал омада истодааст, ки дар давоми як аср мислаш дида нашуда буд ва ба хамаи табакахои хаёт дигаргунихои катъии хозираи вазъияти дохилй ва берунй таъсири калон расонданд.Саноату корхонахои мо дар шароити пасту баландии беруна чунин пешравй осон нест, мо бояд азму иродаи кавй ва сад баробар бештар боварй дошта бошем, ки нишондихандахои супориши солонаро ичро кунем.

2. Мошинҳои нав эҷод кунед ва мошинҳои навро дар дониш ва саноат парвариш кунед: Соли гузашта гурӯҳ ба эҷоди ба истилоҳ "дониш" тамаркуз кард, ки системаи арзишҳои мо, фарҳанги корпоративӣ ва баррасии рушди корхона мебошад.Имсол соли амал аст ва корхона аз боло то поён ба таври амалй кор мекунад.Мо тарафдори "эҷоди системаи беҳтарин, беҳтарин даста, пурқувваттарин модел" барои иҷро кардани ҳадафи солона, ҳама чиз бо амал ҳамчун асос, берун аз минтақаи тасаллӣ.Ҳама бахшҳо, дастаҳо ва шахсони алоҳида бояд дар ин роҳ худро рахна кунанд.Ва мо бояд ҳамгироӣ, тағир ва рушд, тавсеаи тиҷоратро идома диҳем, озмоишҳои навро қабул кунем, то корхонаҳо тамоюли рушдро дар "дониш" ва "кор кардан" дарк кунанд, то аз ин тамоюл истифода баранд.

3. Масъулият ва қобилияти таъмини амният ва мусоидат ба рушд: Мо бояд дар бораи хатарҳо дар замони осоишта фикр кунем, огоҳии хатарҳоро баланд бардорем, қобилияти муайянкунии хатарҳоро такмил диҳем, механизмҳо ва воситаҳои вокуниш ба хатарҳоро такмил диҳем, пешгӯӣ ва идоракунии хатарҳои бехатарии лоиҳаро ба таври муассир таҳким бахшем. , таъмини бехатарии бехатариро ҳамчун кори асосӣ дар татбиқи лоиҳа ва барои нигоҳ доштани рушди солим ва бехатари ширкат тамоми кӯшишро ба харҷ диҳед.

11

Дар мачлис котиби комитети партиявии гурух Ван Чонг коллективхо ва шахсони алохидаи таърифро гарму чушон табрик намуда, аъзоёни партияро ба ичрои фаъолонаи савганди дохилшавй ба сафи партия бо амалиёти амалии худ даъват намуд, аксариятро рухбаланд намуд. аъзоёни партия нияти аввалини худро фаромуш накунанд, савганди партияро ба хотир оранд, нисбат ба худ талабхои катъй ва баландтар дошта, роли ташкилоти партиявиро хамчун калъаи чанговар ва роли авангардию ибратбахши аъзоёни партия дар асосй коммунистон пур-ра боз кунанд. дар постхои худ.

Дар баробари ин дар он проблемахои халталаби фаъолияти имруза ва рохбарии корхона низ чукур нишон дода, кори истехсолию истифо-дабариро дар нимаи дуйуми соли чорй аз чидати куллии комитети партиявй ва правления супориш дод. ширкати гурухй баромад карда, самт ва тадбирхои чидду чахдро нишон дод.Умед аст, ки хамаи ташкилотхои ибтидоии партиявй, шуъбахои гу-ногуни гурух, хамаи сохахо, тамоми корхонахо, хамаи аъзоёни партия, кадрхо, коргарон рухи нутки якчанд рохбаронро чукур мефахманд, оммаи васеи мехнаткашонро ташкил мекунанд. чукур омузанд ва ба амал бароранд, дастуру талабхои комитети партиявй ва правленияи корхонаро катъиян ба чо оваранд, тамоми кор ва ичрои онро чиддан дарк кунанд, баромадхои рохбаронро умуман аз нав омузанд, аз нав ба амал бароранд ва аз нав тартиб диханд. сатҳҳо ва тартибу чорабинӣ дар вохӯриҳо.Умед аст, ки хамаи ташкилотхои ибтидоии партиявй ва аксарияти аъзоёни партия, кадрхо ва коргарони корхона шуури худро озод мекунанд, роххои нав мешу-руранд, ба таври бояду шояд мехнат мекунанд, барои ба дарачаи баланд бардоштани дарачаи кори корхона кушиш мекунанд. зинаи нав, ичрои тамоми супоришхо ва нишондихандахои тамоми солро таъмин намуда, галабаи съезди бистуми партияро бо натичахои аъло пешвоз гиранд.


Вақти фиристодан: июл-08-2022

Паёми худро тарк кунед

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед